Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
 
SUBSKRYPCJA
  
             - dopisz - wypisz
 
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKS     |     Rozkład PKP     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Fotogaleria
Mapa dojazdu

- 0173875 -

Statut

 

Do Uchwały Nr VI/31/07
Rady Gminy Markowa

S T A T U T
CENTRUM KULTURY GMINY MARKOWA

MARKOWA 2007

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

 1. Centrum Kultury Gminy Markowa, zwane dalej Centrum Kultury jest gminną instytucją kultury
 2. Siedziba Centrum Kultury mieści się w Markowej Nr 1491, a terenem działania jest Gmina Markowa

§ 2

W skład Centrum Kultury wchodzą:

 1. Oddział w Husowie
 2. Oddział w Tarnawce
 3. Biblioteka Publiczna w Markowej
 4. Biblioteka Publiczna w Tarnawce
 5. Biblioteka Publiczna w Husowie

§ 3

Centrum Kultury działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U., Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.).

§ 4

Centrum Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

Podstawowym celem Centrum Kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy, poprzez:

 1. rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców Gminy w życiu kulturalnym, w różnorodnych formach działalności kulturalno-oświatowej, wychowawczej, artystycznej, sportowej i rekreacyjno – rozrywkowej,
 2. pomnażanie dorobku kulturalnego regionu i Gminy poprzez kultywowanie tradycji ludowych, folklorystycznych oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego,
 3. współpracę oraz udzielanie pomocy programowej i instruktażowej zespołom amatorskim działającym na terenie Gminy,
 4. edukację kulturalną mieszkańców Gminy.

§ 6

 1. Do podstawowych zadań Centrum Kultury należy:
  1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
  2. organizowanie imprez okolicznościowych, artystycznych i rekreacyjno –rozrywkowych służących poznawaniu kultury i tradycji narodowych oraz rozwijaniu zainteresowań i podnoszeniu kultury życia codziennego, pracy i wypoczynku,
  3. prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych oraz tworzenie warunków do ich rozwoju,
  4. prowadzenie klubów i kół zainteresowań w ścisłej współpracy z organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi,
  5. gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych, metodycznych i informacyjno - bibliograficznych o sytuacji i rozwoju działalności kulturalnej w Gminie,
  6. współpraca ze stowarzyszeniami regionalnymi w zakresie popularyzacji i rozbudzania zainteresowań kulturą ludową, folklorem oraz zachowaniem tradycji ludowych i narodowych,
  7. organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji oraz odpłatnych usług kulturalnych,
  8. otaczanie opieką i zainteresowaniem twórców ludowych i amatorów,
  9. ochrona zabytków, tworzenie izb pamięci narodowej lub innych obiektów kultury, które służą poznawaniu dawnych tradycji, obyczajów i obrzędów – w szczególności poprzez współpracę z Zagrodą Muzeum w Markowej,
  10. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
  11. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,
  12. organizowanie czytelnictwa i udostępnienie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
  13. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych (katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych),
  14. prowadzenie form pracy służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
  15. Współpraca z działającymi na terenie Gminy klubami sportowymi,
  16. aktywizowanie dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych,
  17. doskonalenie metod i form działania poprzez dobór fachowej kadry i współpracę z innymi instytucjami kultury.

§ 7

 1. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej polegającą na:
  1. wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych i osób fizycznych,
  2. organizowaniu przyjęć okolicznościowych,
  3. prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu,
  4. odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
  5. prowadzeniu galerii sprzedaży dzieł sztuki,
  6. działalności wydawniczej.
 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 8

 1. Centrum Kultury kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Markowa.
 2. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzanego w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629).
 3. Wójt Gminy Markowa powołuje dyrektora na okres trzech lat z możliwością przedłużenia powołania bez ogłoszenia konkursu.
 4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz innych zatrudnionych w Centrum Kultury pracowników.
 5. Na czas nieobecności dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując o tym Wójta Gminy Markowa
 6. Do zakresu działań dyrektora należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością,
  2. reprezentowanie Centrum Kultury na zewnątrz,
  3. zarządzanie i administrowanie majątkiem Centrum Kultury,
  4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  5. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
  6. ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
  7. sporządzanie rocznego i półrocznego sprawozdania z działalności i przekazanie go Radzie Gminy w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od zakończenia okresu sprawozdawczego,
  8. występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację bieżących zadań własnych,
  9. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie funduszy unijnych.

§ 9

Główny Księgowy Centrum Kultury Gminy Markowa działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 10

Pracownikami merytorycznymi, konsultantami i instruktorami mogą być osoby posiadające kwalifikacje wymagane do pracy w kulturze i bibliotekach określone odrębnymi przepisami

§ 11

 1. Przy Centrum Kultury działa Społeczna Rada Kultury jako organ doradczy Dyrektora Centrum Kultury.
 2. W skład Społecznej Rady wchodzi 15 członków (w tym 9 członków z Markowej, 4 członków z Husowa i 2 członków z Tarnawki), powoływanych przez Dyrektora Centrum Kultury na okres 3 lat, spośród osób zgłoszonych przez środowiska kulturalne i oświatowe działające na terenie Gminy.
 3. Członkiem Społecznej Rady Kultury nie może być pracownik Centrum Kultury.
 4. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Dyrektor Centrum Kultury, następne zaś Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady.
 5. Szczegółowy tryb pracy Społecznej Rady Kultury określa uchwalony przez nią regulamin.
 6. Informację o powołaniu i składzie Społecznej Rady Kultury niezwłocznie po jej utworzeniu Dyrektor Centrum Kultury przedstawia Radzie Gminy Markowa.

§ 12

Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny Centrum Kultury Gminy Markowa nadany przez Dyrektora Centrum Kultury.

§ 13

Wójt Gminy Markowa wykonuje względem Dyrektora Centrum Kultury Gminy Markowa funkcję pracodawcy.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 14

 1. Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych
 2. Źródłami środków finansowych są w szczególności:
  1. wpływy z działalności,
  2. dotacje z budżetu Gminy,
  3. darowizny, spadki i zapisy,
  4. dotacje przyznawane w ramach różnego rodzaju środków pomocowych z Unii Europejskiej,
  5.  odsetki z lokat bankowych.
 3. Źródłami środków finansowych są także dotacje z budżetu państwa.
 4. Dyrektor Centrum Kultury przedkłada Wójtowi Gminy sprawozdanie finansowe w zakresie realizacji dochodów i kosztów instytucji kultury w następujących terminach:
  1. półroczne do 15 dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego,
  2. roczne do 30 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Gminy Markowa.

§ 15

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

§ 16

Centrum Kultury wykonuje swoje statutowe zadania wykorzystując przekazany w tym celu majątek. Majątek ten stanowi własność Gminy Markowa.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w tym samym trybie co jego uchwalenie.

§ 18

 1. Centrum Kultury Gminy Markowa używa podłużnych pieczęci z nazwami w pełnym brzmieniu tj.:
  Centrum Kultury Gminy Markowa
  37-120 Markowa
  pow. łańcucki, woj. podkarpackie
  tel. 22-65-346 Reg 001000545
  NIP 815-15-99-849
   
  Centrum Kultury Gminy Markowa
  Oddział w Husowie
  37-121 Husów
   
  Centrum Kultury Gminy Markowa
  Oddział w Tarnawce
  37- 121 Tarnawka
   
  Centrum Kultury Gminy Markowa
  Biblioteka w Markowej
  37-120 Markowa
   
  Centrum Kultury Gminy Markowa
  Biblioteka w Husowie
  37-121 Husów
   
  Centrum Kultury Gminy Markowa
  Biblioteka w Tarnawce
  37-120 Husów
   
 2. Centrum Kultury Gminy Markowa używa pieczęci okrągłych o treści:
  CKGM w Markowej
  Biblioteka w Markowej
  CKGM w Markowej
  Biblioteka w Markowej
  Oddz. dla dzieci
  CKGM w Markowej
  Biblioteka w Husowie
  CKGM w Markowej
  Biblioteka w Tarnawce

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

Tomasz


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Facebook
Urząd Gminy w Markowej
czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny
Program
Biblioteka Narodowa
INSTRUMENTY
RZPiT Markowianie
SOWA
CERTYFIKAT
TPM
Centrum Kultury Gminy Markowa, Markowa 1491, 37-120 Markowa, pow. łańcucki, woj. podkarpackie
email: kultura@ckgm.pl, http://www.ckgm.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI